Németh Kálmán Általános Iskola és AMI

Dráma/Színjátszás

 

A SZÍNJÁTSZÁSRÓL

BEVEZETŐ:

A színjátékot művészeti ágként tartjuk számon. Egy híres magyar színészpedagógus szerint: "Művészet nem oktatható, csak a művészi munkához utat készítő szakmai alapismeretek. A többi megfelelő nevelés, valamint megfigyelő, elemző gondolkodásmód kialakításának kérdése. Művésszé az alapvető talentumra épített szorgalmas, kitartó munka által válik az ember."

A SZÍNJÁTSZÁS TANANYAGA:

A színjátszás elméleti alapjai nem olyan egzakt ismeretanyagon nyugszanak, mint a matematika, vagy a fizika tantárgyak tudományos bázisa. Ezért meg kell keresni a színjátszás taníthatóságának tetten érhető, szakmai keretekbe foglalható paramétereit. Ezek azonban nem csak folyamatos változás alatt vannak, hanem színészpedagógusonként is jelentősen különböznek. Ebben máig sincs "egyedül üdvözítő" módszer. Egy-egy hirdetett és alkalmazott metódus pedig nem minden embertípus számára működőképes, míg ugyanazon lelki habitus esetében egy másik eljárás eredményes lehet. Így a mindenkori színészpedagógusnak saját emberismeretére, empátiájára kell támaszkodnia, és a tanulókat külön-külön fel kell térképeznie, majd az általánosan használható alap módszerek mellett személyes fejlődési utat kell kijelölnie minden színjátszó számára. Minthogy a színjátszó megművelendő "alapanyaga" és "zeneszerszáma" a saját, változás és fejlődés alatt álló teste és lelke, ezért ebben a tantárgyban előzetesen csak bizonyos tanterv-vázlat készíthető, mert a konkrét módszertan és gyakorlatok kiválasztása mindenkor csak a közös munkafolyamatok során dőlhet el, figyelembe véve minden egyén testi-lelki sajátosságát.

A SZÍNJÁTSZÁS TANTÁRGY:

A színjátszás tantárgy egyszerre speciális műveltségi tárgy és általános készségfejlesztő gyakorlati képzés. A képzés célja, hogy a humán (irodalmi, nyelvi, művészeti) tárgyakkal együttműködve fejlessze a tanulók esztétikai fogékonyságát, és kreatív fantáziavilágát. Megismerteti a különböző művészeti ágak eszköztárát együttesen felhasználó színházművészetet. A drámatörténet korszakainak alapművei által megismerteti a tanulókat az emberiség mindenkori alapkérdéseivel. Képessé teszi őket az értékes és értéktelen művek elemző megítélésére. A színjátszás gyakorlati oktatása által egy általános, de sokrétű készségfejlesztés folyik. A beszéd-, a mozgás- és a zenés gyakorlatok, a kifejezőkészség fejlesztését szolgáló drámajátékok, az improvizációk, a nyilvánosság előtti szereplést előkészítő színpadi feladatok fejlesztik a tanulók kreativitását és kommunikációs képességeit. A drámatagozatos képzés kialakítja a tanulókban az igényt a művészetek iskolán túli befogadására is. Elősegíti, hogy a művészetekre nyitott, új, műértő közönség váljon a képzésben résztvevőkből. A színjátszás ösztönzi a tanulókat arra, hogy maguk is járuljanak hozzá valamilyen módon - pl. diákszínjátszás formájában - az egyetemes művészetekhez. A legrátermettebbeknek pedig alapozó képzést nyújt a művészi tehetség kibontakoztatásához, a művészi hivatás választásához. A színjátszás elemző, alkotó gyakorlata révén alakítja a tanulók erkölcsi magatartását, gazdagítja önismeretüket, hogy nyitott, toleráns, mások sorsa iránt együtt érző egyéniségekké válva az alkatuknak legmegfelelőbb pályát válasszák maguknak.

(Kulcsár Lajos - Fót, 2018. 01. 02.)

színjátszas

 

Németh Kálmán AI.AMI
- Copyright © 2015 A&T